Psychotherapie kinderen

De ontwikkeling van kinderen en jongeren loopt niet altijd van een leien dakje. En dan is er hulp nodig.

Als klinisch kinderpsycholoog, orthopedagoog of psychotherapeute werkzaam met kinderen  hecht je veel belang aan de opbouw van een vertrouwensrelatie met het kind of de jongere in een veilige context.  Hiervoor richten we ons naar de leefwereld van het kind of de jongere en voegen we ons naar hun manier om te communiceren over zichzelf met anderen.  Het gesprek is hierbij één mogelijke communicatievorm.  Andere communicatiemiddelen zoals muziek, tekenen, spel en beeldende expressie kunnen ook gebruikt worden.  Er wordt een ruimte gecreëerd waar een kind/jongere zichzelf mag zijn, waar een kind of jongere ervaringen en gevoelens kan delen en waar hij of zij kan groeien op zijn/haar tempo in psychotherapie.  Hier wordt de nodige tijd voor genomen.

Sommige kinderen ondervinden emotionele moeilijkheden: ze piekeren, zijn angstig, hebben schrik om fouten te maken, ondervinden moeilijkheden om vrienden te maken of voelen zich somber of depressief. Andere kinderen vertonen gedragsproblemen, tasten voortdurend grenzen af.  Nog andere kinderen ondervinden last van eet-, slaap- of zindelijkheidsproblemen. Wanneer kinderen of jongeren een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt (bv. verlies, echtscheiding,...), heeft dit een grote impact op hun lichamelijk en psychologisch welzijn.

Bij De Piramide hebben we ervaring met uiteenlopende vormen van psychotherapie. Afhankelijk van de problematiek, van de eigenschappen en vaardigheden van het kind in kwestie kiezen we voor een bepaalde therapievorm. Zo kan er, in overleg met ouders en/of het kind, onder meer gekozen worden voor cliëntgerichte therapie, speltherapie, systeemtherapie, gedragstherapie, creatieve therapie, EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) of gezinstherapie.

Steeds opnieuws trachten we op zoek te gaan naar interventies om alzo de klachten te verminderen en de ontwikkeling en groei van het kind in zijn/haar autonomie en verbondenheid met de wereld om zich heen te stimuleren.  We gaan op zoek naar de meest geschikte invalshoek. Ieder van onze therapeuten tracht holistisch te werk te gaan en de methode en onderliggende psychologische theorie die specifiek dit kind of deze jongere het beste kan helpen te hanteren.

Ouders en  het gezin kunnen een belangrijke steunbron zijn in de psychotherapie bij hun kind.   Afhankelijk van de leeftijd van het kind, de hulpvraag en de zorgen waar het gezin mee kampt worden ouders of het gezin meer of minder uitgenodigd om concreet betrokken te zijn bij de psychotherapie.  Soms kan een kind beter en sneller geholpen worden  door een gezinssessie of door oudergesprekken waarin ouders eigen nieuwe ideeën vormen en meenemen naar huis om toe te passen.