Remedial teaching | bijles

Leren op school loopt niet voor alle kinderen even snel of gemakkelijk. Wij bieden gerichte hulp waar nodig.

Kinderen met leerproblemen hebben een aanzienlijke achterstand in het verwerven van schoolse leerstof. Soms ondervindt een kind moeilijkheden met één vak of vaardigheid (bv. lezen, rekenen, wiskunde, taalvakken). Bij andere kinderen is de leerachterstand meer algemeen. Wanneer de achterstand zo ernstig is dat de school in haar zorgwerking onvoldoende ondersteuning kan bieden, kan het zinvol zijn om beroep te doen op een remedial teacher. Deze kan dan bepaalde onderdelen van de leerstof opnieuw herhalen met aangepaste instructie en extra oefening.

Bij elke nieuwe vraag naar remedial teaching/bijles wordt er steeds op maat gewerkt. We trachten samen met u te zoeken naar de individuele noden van het kind, de adolescent. Een 'standaard pakket' van bijles zal bijgevolg nooit opgestart worden. Zo heeft bijvoorbeeld het ene kind nood aan intensieve opvolging gedurende een korte periode en komt aanvankelijk wekelijks, vervolgens slechts om de 3 weken. Een ander kind kan dan weer beter gebaat zijn met een maandelijkse consultatie die iets langer duurt dan een gewone consultatie.

Ook intensievere begeleidingen tijdens examenperiodes zijn uiteraard mogelijk.