Deskundig onderzoek

Een deskundige, een expert, wordt aangesteld wanneer de jeugd/familierechter van mening is dat een advies van een psycholoog, orthopedagoog, psychiater of een andere discipline aangewezen is om een conflict te verduidelijken of op te lossen. De rechter laat zich bijstaan in zijn advies door een deskundige. De aanstelling van een deskundige gebeurt steeds na overleg met de partijen.

Het deskundig onderzoek waarbij een deskundig psycholoog aangesteld wordt levert informatie op over de meest aangewezen verblijfs-en of bezoekregeling van de kinderen. Vaak wordt er ook gepeild naar de persoonlijkheidskenmerken van de ouders, hun normen en waarden en naar de wijze waarop de kinderen de huidige toestand ervaren. Dit deskundig onderzoek vertrekt vanuit het belang van de kinderen. De vraag; 'Wat is het meest geschikt in het kader van hun verdere ontwikkeling?', staat centraal. 

Wanneer?

 • Wanneer u als ouder van mening bent dat een deskundigenonderzoek aangewezen is kan u dit voorstellen aan uw raadsman. Deze kan uw verzoek  zal overmaken aan de jeugd/familierechter. Deze kan de deskundige aanstellen en bepaalt de opdracht.  Een advocaat kan eveneens zelf een deskundige voorstellen degene die volgens hem/haar best geplaatst is het onderzoek uit te voeren. 
 • Wanneer de jeugd/familierechter van mening is dat een deskundig onderzoek aanbevolen is. Hieronder kan u een aantal van de redenen van aanstelling van een deskundige:
 •                   indien één van de ouders zich niet houdt  aan de rechterlijke beslissingen met betrekking tot het verblijf of het recht op persoonlijk contact van de kinderen
 •                   wanneer de kinderen een verblijfsregeling weigeren
 •                   bij onenigheden inzake gezamenlijk ouderlijk gezag moet worden opgelost e
 •                   indien er sprake is verwaarlozing, misbruik, geweld van een van de ouders
 •                   bij meningsverschillen (opvoedkundig, waarden/normen, schoolkeuze...) waarbij de kinderen betrokken partij zijn en de ouders geen overeensteming kunnen bereiken

Hoe?

De jeugd/familierechter maakt een vonnis (een arrest indien de aanstelling via het Hof Van Beroep komt) met de aanstelling en de taak van de deskundige. Dit vonnis wordt toegestuurd naar beide partijen en de deskundige. Partijen zijn volgens de wet verplicht aan het deskundigenonderzoek mee te werken.  De rechter bepaalt de provisie die u dient te betalen.                                                                                            

Onze deskundige haar visie en werkwijze:

 • Het deskundigenonderzoek bij 'De Piramide' verloopt veelal multi-disciplinair. D.w.z. dat verschillende experten vanuit verschillende professionele achtergronden hun expertise benutten in het belang van de kinderen en de vraagstelling van de rechter.
 • Beide ouders worden meermaals gehoord, er is ruimte voor grondig onderzoek en voor iedere partij wordt de nodige tijd voorzien.
 • Het welzijn van de kinderen primeert.
 • Er wordt getracht om te bemiddelen tussen beiden ouders.
 • Adviezen zijn degelijk onderbouwd, de benadering is professioneel en wed beschikken over jarenlange ervaring.

Verloop

Allereerst zullen individuele gesprekken gepland worden met de ouders en met de kinderen. Deze gesprekken vinden plaats in onze groepspraktijk alsook in de vertrouwde omgeving van de kinderen. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen zullen we eveneens gezamenlijke sessies plannen. Onderzoeksmateriaal (gestandardiseerde vragenlijsten, testmateriaal,...) zal gehanteerd worden daar dit veelal bijkomstige en/of bevestigende informatie kan opleveren. Tot slot zullen ook gespreken gevoerd worden met relavante betrokkenen (school, arts, familie,...) om tot slot een gefundeerd verslag neer te leggen met bijhorende adviezen. 

Erkende gerechtsdeskundigen

Onze gerechtsdeskundigen genoten een rekende opleiding en trachten zich via permanente vormingen steeds bij te scholen.